Біологія

Завдання для учнів 6-11 класів

2021 рік

Завдання з 26.04.2021 – 30.04.2021

6 клас

Екскурсія в природу “Знайомство з квітковими рослинами “.
Виконати контрольну роботу.

10 клас

Біологія
Опрацювати &50, ознайомитися із сучасними можливостями та перспективами репродуктивної медицини за матеріалами інтернет-ресурсів.

8 клас

Біологія
Опрацювати & 50-51, дати письмово характеристику чотирьох типів темпераменту.

Завдання з біології:
Опрацювати &52, усно розглянути схеми “Біологічні ритми”, “Фази сну людини”.
Виконати самоконтрлль знань з теми на с.244, відповіді мені у пп.

9 клас

Завдання з біології:
Опрацювати & 50-51, письмово закономірності впливу екологічних факторів: правило екологічної індивідуальності, закон оптимізму, явище взаємодії екологічних факторів, закон взаємокомпенсації факторів. Усно опрацювати первинні і вторинні сукцесії.

Завдання з біології:
Опрацювати &52, скласти біогеохімічні виклик води, карбону, оксигену, нітрогену.

11 клас

Завдання з біології:
Опрацювати & 56, письмово самостійна робота з таблицю. Пріоритети й методи селекції на с.221.

Завдання з біології:
Опрацювати &57, виписати 7 центрів походження культурних рослин з прикладами рослин.

Завдання з 19.04.2021 – 23.04.2021

6 клас
Читати &46, опрацювати усно рослинні угруповання: ліси та луки.

Виконати практичну роботу #4, скидаю фото інструктивної картки, прочитайте, опишіть умови вирощування 3-х кімнатних рослин: фаленопсіс, кактус, нефролепіс ( у інс. картці підказки).

8 клас
Читати &49, виписати в зошити відмінність між першою і другою сигнальною системою.

Опрацювати приклади розумових операцій за мал.183.

9 клас
Читати &48-49, виписати терміни: екологія, біоценоз, біогеоценоз, продуценти, консументи, редуценти, ланцюг живлення, трофічна сітка, правило екологічної піраміди.
Опрацювати малюнки 277-280.

10 клас
Опрацювати &49, використовуючи малюнок ” Схема гаметогенезу людини” (див.форзац ІІ) та різні джерела інформації, порівняйте події, які відбуваються під час спермато- та оогенезу, відзначте риси подібності та відмінності (самостійна робота ).

https://www.facebook.com/groups/1887159738055183/permalink/3663891903715282/?app=fbl

11 клас
Читати &55, виписати терміни: маркерна, геномна, адаптивна селекції, Опрацювати схеми і малюнки.

Завдання з 12.04.2021 -16.04.2021

11 клас

Самостійна робота з теми: Поняття про екологічне мислення. Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони довкілля (викор. інтернет-ресурси).

Узагальнення знанья знань з теми “Сталий розвиток та раціанальне природокористування” (виконати тестові завдання)

І. Вкажіть правильні відповіді:(3 бали)

         1. До природних забруднень належить:

А)вирубування лісів          

Б)пестициди

В)виверження вулканів

Г)рентгенівське випромінювання

         2. Спільною ознакою всіх глобальних екологічних проблем є :

А)вирубування лісів

Б)масштабність

В)глобальне потепління

Г) відсутність загрози знищення людства

         3. Зелена книга України з’явилася у

А) 1987 р.

Б) 1986 р.

В) 1978 р.

Г) 1998 р.

ІІ. Дайте визначення:(3 бали)

         Довкілля

         Ерозія ґрунтів

         Принцип соціальної рівноправності

ІІІ.Встановіть відповідність між категорією виду та його представником: (3 бали)

Категорія видуПредставник
1.Зниклі в природіА.Беркут, ящірка зелена
2.  ЗникаючіБ.Зубр, кінь дикий
3.  РідкісніВ.Журавель степовий, їжак вухатий
4.  ВразливіГ.Степовий орел, видра річкова
 Д.Лелека чорний, рись

ІV.Охарактеризуйте наслідки забруднення біосфери для живих організмів і людини зокрема та запропонуйте шляхи їх вирішення.(3 бали)

10 клас

Тема. Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань (§48). Записати причини розвитку онкологічних захворювань, групи канцерогенних факторів.

9 клас

Тема. Основи еволюційної філогенії та систематики. Основні групи організмів: археї, бактерії, еукаріоти. (§45,47)

Дати письмово характеристику груп організмів. Робота з біологічними термінами.

Тема. Огляд основних еукаріотичних таксонів. Неклітинні форми життя: віруси. (§46). Виконати тести на с.201.

8 клас

Тема. Вища нервова діяльність (§47, провести лаб.досл. на с.223)

Тема. Умовні та безумовні рефлекси. Інстинкти. (§48)

6 клас

Виконати практичну роботу №3 на с.209

Тема. Екологічні групи рослин.

Перегляньте, будь ласка, відео про екологічні групи рослин

з 06.04.2021 по 09.04.2021

6 клас

Опрацювати &45, письмово завд. на с.202

8 клас

Опрацювати &45-46, скласти схеми будови сенсорних систем: рівноваги, руху, дотику, температури, болю, нюху і смаку. Виконати письмово тести на с.220

9 клас

Виконати тестові завдання на с.183-185.

Опрацювати &45-46, письмово: властивості вірусів.

10 клас

Опрацювати &47, усно виконати завдання на с.175

11 клас

Опрацювати &53-54, виписати категорії видів , занесених до Червоної книги, принципи Концепції сталого розвитку.

з 29.03.2021 по 05.04.2021

6 клаc

29.03 Голонасінні § 42, опрацювати схему, переписати мал. 180

31.03 Покритонасінні § 43. заповнити таблицю с. 193

05.04 Читати § 44. перемалювати схему мал. 184

7 клас

29.03.21 Типи післязародкового розвитку. & 40 с. 173 – 174

1.Виписати в зошит типи післязародкового розвитку і яким тваринам це характерно.

02.04.21 Види непрямого післязародкового розвитку. & 40 -41

Переглянути презентацію “Розвиток тварин”

05.04.21 По підручнику с. 180 – виконати тести.
Відповіді в особисті повідомлення.

09.04.2021 Опрацювати &42.
В зошити виписати методи поведінки тварин.

12.04.21 – Опрацювати &42. Виконати лабораторне дослідження: Спостереження за поведінкою тварин (каракатицею). Файл додається.

16.04.21 – Опрацювати &43. Виписати в зошит біологічні терміни.

19.04.21- Опрацювати по підручнику &44-48. Користуючись різними джерелами інформації, дослідіть різні форми шлюбної і батьківської поведінки у птахів.

23.04.21 – Опрацювати & 49, 50.

26.04.21 – Виконати практичну роботу номер 8 “Визначення направленості поведінкових актів тварин” на с. 209.

30.04.21. – Виконати контрольну роботу номер 2 ” Поведінка тварин”. Виконання на окремих листочках.

07.05.21. – Опрацювати &51. Виписати в зошит чинники середовища.

8 клас

30.03 Опрацювати § 42-43, вивчити будову ока мал. 157, виконати тести с. 201, 207

01.04 Опрацювати § 44, вивчити будову вуха

9 клас

30.03 Опрацювати § 43, виписати напрямки еволюційного процесу, гіпотези появи життя на землі з прикладами

01.04 Опрацювати § 44, виписати етапи еволюції людини

10 клас

29.03 Опрацювати § 42, виписати види нестатевого і вегетативного розмноження

31.03 Опрацювати § 43, виписати види регенерації

05.04 Опрацювати § 44, виписати можливі види регенерації у людини

11 клас

30.03 Виконати практичну роботу, план на ст. 206 – 207

01.04 Опрацювати § 52, виписати стратегічні цілі економіки України