Фізика

11 клас 11.05.2021

Завдання з фізики. Проаналізувати таблицю на сторінці 254.

9 клас 11.05.2021

Завдання з фізики. Підготувати реферат на тему “Фізика в житті сучасної людини^.

11 клас 07.05.2021

Завдання з астрономії: читати$ 16.

9 клас 07.05.2021

Завдання з фізики.
Контрольна робота # 6. Тестовий контроль. Сторінка 258(1,2,3,4,5,6,7).

11 клас 06.05.2021

Завдання з фізики. Читати $43.

7 клас 06.05.2021

Завдання з фізики. Читати $ 36.

 1. Вправа 36(2).
 2. Яка вага бочки, якщо при підніманні її на висоту 2 метри похилою площиною завдовжки 4 метри прикладена сила 800 ньютон?(застосувати формулу похилої площини).

10 клас 06.05.2021

Завдання з фізики. Розв’язування задач.

 1. Знайти роботу, виконану при переміщенні заряду 7×10 у мінус 8 степені Кулон в електричному полі з однієї зарядженої пластини на другу. Відстань, на яку перенесений заряд, 8 см під кутом 60 градусів до напрямку силових ліній, напруженість поля 6×10 у 5 степеніН/м(cos60=0,5).
 2. В однорідному полі , напруженість якого 60кВ/м, перемістили заряд 5нКл. Вектор переміщення становить 20 см і утворює кут 60 градусів з напрямком силових ліній. Визначити роботу поля і зміну потенціальної енергії взаємодії заряду й поля.

8 клас 05.05 2021

Завдання з фізики: написати реферат на тему”Сучасні побутові та промислові електричні прилади”.

9 клас 05.05.2021

Завдання з фізики.
Розв’язування задач.

 1. Тідо масою 10кг рухається зі швидкістю 10м/с. Чому дорівнює його кінетична енергія?
 2. Тіло масою 20кг знаходиться на певній висоті над землею і має потенціальну енергію 500Дж. З якої висоти впало тіло?

10 клас 05.05.2021

Завдання з фізики: читати $42(1,2), вправа 42(2).

11 клас 30.04.2021

Зпвдання з астрономії.
Читати $15(7), $16.

9 клас 30.04.2021

Завдання з фізики.
Орацювати таблицю на сторінці 256-257. Підготуватись до контрольної роботи.

11 клас 29.04.2021

Завдання з фізики. Вправа 41(1,4).

7 клас 29.04.2021

Завдання з фізики.
Лабораторна робота #11. На окремому листку написати тему, мету, обладнання, експеримент із сторінки 226 підручника, накреслити таблицю для одного досліду і заповнити її.
Дані для лабораторної:
F1=1Н; d1=0,2м
F2=2Н; d2=0,1 м.

10 клас 29.04.2021

Завдання з фізики.
1.Повторити $41. Вправа 41(2).

 1. Яка напруженість електричного поля на відстані 1 см від точкового заряду 0,1 мкКл?

8 клас 28.04.2021

Завдання з фізики.
Написати реферат на тему:”Вплив електричного струму на людський організм”.

9 клас 28.04.2021

Завдання з фізики.
Читати $39, вправа 39(2)-усно.

10 клас 28.04.2021

Завдання з фізики.
Читати $41. Вправа41(1).

11 клас 27.04.2021

Завдання з фізики. Читати $ 42. Вивчити означення ядерного реактора , його будову.

9 клас 27.04.2021

Завдання з фізики. Виконати на окремих окремих листках лабораторну роботу #7. Тему, мету, обладгання, вказівки до роботи та експеримент переписати. Дані для роботи(один дослід): Р=1Н, х1=0,04м, х2=0,03м, F1=4Н, F2=2,5Н, h=0,01м. Заповнити таблицю.

7 клас 26.04.2021

Завдання з фізики: читати $ 35, виписати основні означення, формулу похилої площини.

8 клас 26.04.2021

Завдання з фізики. Написати реферат на тему:”Електрика в житті людини.”

10 клас 26.04.2021

Завдання з фізики. Розв’язування задач.

 1. Вправа 40(1).
 2. З якою силою відштовхуються два електрони, що перебувають на відстані 2×10Е-6 метра один від одного?(g1=g2=1,6×10Е-19Кл; застосувати формулу закону Кулона).
 3. На якій відстані один від одного треба розташувати два заряди величиною g1=5×10E-9Кл і
  g2=6×10E -9Кл, щоб вони аідштовхнулись із силою 12×10Е-3Н?

11 клас 26.04.2021

Завдання з фізики: проаналізувати експериментальну роботу #9 на сторінці 252.

23.04.2021

Завдання з астрономії.
Читати $ 15(5,6).

9 клас 23.04.2021

Завдання з фізики. Розв’язування задач.

 1. Цеглина масою 5 кг має потенціальну енергію 20 Дж. На якій висоті під підлогою розташова цеглина, якщо за нульовий рівень взято поверхню підлоги.
 2. Визначити кінетичну енергію велосипедиста масою 50 кг, який рухається зі швидкістю 10 м/с.

7 клас 22.04.2021

11 клас 22.04.2021

Завдання з фізики: читати $ 41. Вправа 41(3).

Завдання з фізики: читати $ 34, виписати означення важеля, плеча сили. Виписати формулу правила важеля, моменту сили.

10 клас 22.04.2021

Завдання з фізики: читати$40, виписати основні формули.

8 клас 21.04.2021

Завдання з фізики. Контрольна робота #5 .

 1. Зобразити схему електричного кола, яке складається з гальванічного елемента, електричної лампочки, вольтметра для вимірювання напруги на лампочці, вимикача.
 2. Є два провідники з опором 30 Ом і 20 Ом. Знайти загальний опір для послідовного та паралельного з’єднання.
 3. Резистори опорами 3 і 6 Ом з’єднані послідовно. Визначити силу струму в колі та напругу на кожному резисторі, якщо загальна напруга на резисторах 1,8 В.

9 клас 21.04.2021

Завдання з фізики. Розв’язування задач.

 1. Тіло рухається зі швидкістю 2 м/с. Визначити масу цього тіла, якщо його кінетична енергія становить 5 Дж.
 2. Тіло падає з певної висоти над Землею. У момент падіння на землю його швидкість рівна 30 м/с. З якої висоти впало тіло?(використати формулу закону збереження енергії).

10 клас 21.04.2021

Завдання з фізики. На окремих листках виконати Л.Р.#8. ” Визначення модуля пружності(модуля Юнга) речовини”.
Обдаднання: штатив, динамометр, важки, гумовий шнур.
Дані для роботи:
lo=4см
l=6см
d=0,0015м
F=1Н
Е-?
Вакористати формулу Е=F×lo/3,14×d×d/4×(l-lo)=.

11 клас 20.04.2021

Завдання з фізики. Переписати на окремий листок експериментальну роботу #8 та виконати її.(стор.250 підручника).
Дані для роботи:
кількість кидків 0 1 2 3 4 5 6
N 23 16 6 3 3 2 1
N’ — 7 10 3 — 1 1
Побудувати графік в зошиті(зразок рис.2 стор.251).

9 клас 20.04.2021

Завдання з фізики: читати $38, проаналізувати задачі 1,2,3 з цьго параграфа.

7 клас 19.04.2021

Завдання з фізики.
Самостійна робота #4.

 1. Яку кінетичну енергію має автомобіль масою 3 тони, що рухається зі швидкістю 90 км/год?
 2. Тіло масою 2 кг лежить на поверхні стола і має потенціальну енергію 40Дж. З якої висоти впалотіло?

8 клас 19.04.2021

Завдання з фізики:читати $40. Вивчити види самостійних газових розрядів.

10 клас 19.04.2021

Завдання з фізики. Контрольна робота #10.

 1. Газ, виконуючи роботу в 900 Дж змінює об’єм від 3×10Е-3м3 до 6×10Е-3м3. Який тиск цього газу?
 2. Визначити К.К.Д. машини , якщо за один цикл від нагрівача надходить енергія 600 Дж, холодильнику передається 500Дж.
  3.Двигун внутрішнього згоряння має К.К.Д. 35% за температури горіння палива 827 градусів Цельсія. Обчислити температуру відпрацьованого газу.(за формулою Саді-Карно).

11 клас 19.04.2021

Завдання з фізики. Повторити $ 40.

 1. Проаналізувати задачу на сторінці 235.
 2. Вправа 40(1,2).
 3. Період піврозпаду деякого радіоактивного елемента 1 хв, а його активність 10,3×10Е+7Бк. Визначити початкову кількість ядер.

11 клас 16.04.2021

Завдання з астрономії: читати $14(6), $15(2).

9 клас 16.04.2021

Завдання з фізики. Ров’язування задач.

 1. Перша космічна швидкість поблизу поверхні планети радіусом 4000 км дорівнює 4км/с. Знайти прискорення вільного падіння.(застосувати формулу V2=g×R).
 2. На поверхні планети прискорення вільного падіння дорівнює 1,6 м/с2, а перша космічна швидкість 2560 м/с. Визначити радіус планети.
 3. Вправа 37(2).

11 клас 15.04.2021

Завдання з фізики: читати $ 40. Виписати природу радіоактивного випрлмінювання, формулу основного закону.

7 клас 15.04.2021

Завдання з фізики. Розв’язування задач.

 1. Вправа 32(1,2,6).
 2. Тіло масою 1 кг лежить на поверхні стола і має потенціальну енергію 20 Дж. З якої висоти впало тіло?

10 клас 15.04.2021

Завдання з фізики: опрацювати таблицю на сторінці 235.

8 клас 14.04.2021

Завдання з фізики: читати $ 39. Вивчити основні означення.

9 клас 14.04.2021

Читати $ 39, вивчити означення реактивного руху, виписати формули: сили ,що діє на кулю; швидкості оболонки ракети.

10 клас 14.04.2021

Завдання з фізики. Розв’язування задач.

 1. Вправа 39(3).
 2. Визначити К.К.Д. машини, якщо за один цикл від нагрівача надходить енергія 500 Дж, холодильнику передається 400 Дж.

11 клас 13.04.2021

Завдання з фізики. Розв’язування задач.

 1. Визначити енргію зв’язку ядра літію(А=7, Z=3), якщо маса протона 1,0073 а.о.м., а маса нейтрона 1,0087 а.о.м., маса спокою ядра 7,01601 а.о.м.(1а.о.м.=1,66×10Е-27кг).
 2. Визначити, скільки протонів і нейтронів міститься в ядрі алюмінію, кальцію, стронцію.

9 клас 13.04.2021

Завдання з фізики. Повторити $ 36. Розв’язування задач.

 1. Поїзд масою 2×10 у 6 степені кг, рухаючись прямолінійно, розвинув швидкість від 10 м/с до 20 м/с. Визначити зміну імпульсу.
 2. З якою швидкістю летітиме м’ячик масою 50 г, щоб його імпульс дорівнював імпульсові кулі масою 8 г, яка летить зі швидкістю 600 м/с?

7 клас 12.04.2021

Завдання з фізики: читати $33; виписати формулу закону збереження і перетворення енергії; проаналізувати задачу1,2 підручника .

8 клас 12.04.2021

Завдання з фізики: читати $36,37,38. Вивчити закон електролізу. Вправа 37(4),(k=1,12×10Е-6кг/Кл.)

10 клас 12.04.2021

Завдання з фізики: читати $ 39, перенести в зошит Рис.39.3; виписати формулу К.К.Д.

11 клас 12.04.2021

Завдання з фізики: читати $39. Виписати формулу дефекту мас та енергії зв’язку ядра. Вправа 39(1).

11 клас 09.04. 2021

Завдання з астрономії: читати $ 15(1,3,5).

9 клас 09.04. 2021

Завдання з фізики. Розв’язування задач.
1.Опрацювати задачу на сторінці 229.

 1. З якою швидкістю летітиме хокейна шайба масою 160 г, щоб її імпульс дорівнював імпульсові кулі масою 8 г, яка летить зі швидкістю 600 м/с?(Р1=Р2).
 2. Знайти імпульс вантажного автомобіля масою 10 т, який рухається зі швидкістю 36 км/год і легкового автомобіля масою 1 т, що рухається зі швидкістю 25 км/год.

11 клас 08.04. 2021

Завдання з фізики: читати $38.

7 клас 08.04.2021

Завдання з фізики: читати $32, вивчити основні формули. Вправа 32(4,5).

10 клас 08.04.2021

Завдання з фізики. Тема: розв’язування задач.

 1. Вправа 38(1).
 2. При ізобарному розширенні( р=9×10Е+6) на 0,5м3 газ виконав роботу. В процесі розширення йому було передано 6×10Е+6 Дж теплоти. Обчислити зміну внутрішньої енергії.
 3. 0,02 кг вуглекислого газу нагрівалось при постійному об’ємі. Визначити зміну внутрішньої енергії газу прт нагріванні від 20 до 108 градусів Цельсія(питома теплоємність газу 655Дж/кг×оС).

9клас 07.04.2021

Читати $36, виписати основні формули. Вправа 36(1).

8клас 07.04.2021

Завдання з фізики: читати$35.

10 клас 07.04.2021

Завдання з фізики: читати $38, виписати основні формули.

11 клас 06.04.2021.

Завдання з фізики: читати $37; вправа 37(1,2,3,4)-усно.

9 клас 06.04.2021.

Завдання з фізики. Контрольна робота #5.

 1. Автомобіль певної маси рухається по горизонтальній дорозі з певним прискоренням. Показати сили, які діють на автомобіль та проекції цих сил на осі ОХ та ОУ.
 2. Тіло, маса якого 4 кг, під дією певної сили набуло прискорення 2м/с2. Якого прискорення набуде тіло, що має масу 10кг, під дією такої самої сили?.
 3. Визначити порядок значення сили взаємодії двох тіл, віддалених один від одного на 100 м, якщо маса кожного з них 10000 тон.
 4. Записати другий закон Ньютона та його математичну формулу.
  (Відповіді присилати в особиті повідомлення).

7 клас 05.04.2021.

Завдання з фізики: читати$30,31. Вправа30(4), 31(3).

8 клас 05.04.2021.

Повторити$33,34. Розв’язати задачі.

 1. Визначити опір провідника, якщо при силі струму 2А за 300 секунд він виділив 2400Дж енергії.
 2. Вправа 33(3).

10 клас 05.04.2021.

Завдання з фізики: повторити$37. Розв’язати задачі.

 1. Яку роботу здійснює газ під час ізобарного збільшення об’єму від 0,03м3 до 0,05м3. Тиск газу становить 200кПа.
 2. Визначити тиск газу, якщо під час його ізобарного розширення га 0,004м3 було виконано роботу 400Дж.

11 клас 05.04.2021.

Завдання з фізики: читати $36, вправа 36(3,5). (4,5еВ=4,5×1,6×10Е-19).

11 клас 02.04.2021.

Завдання з астрономії: читати $14(1,4,5,6);
$15(1,4).

9 клас 02.04.2021.

Завдання з фізики. Підготовка до контрольної роботи. Відповіді присилати на особисте повідомлення обов’язково.

 1. #6 стор. 258.
 2. Тіло, маса якого 2 кг, під дією певної сиди набуло прискорення 2м/с2. Якого прискорення набуде тіло, маса якого 5 кг, рід дією такої самої сили?(другий закон Ньютона).
 3. Визначити порядок значення сили взаємодії двох кораблів, віддалених один від одного на 10 м, якщо маса кожного з них 5000 тон.(закон всесвітнього тяжіння).

11 клас 01.04.2021.

Завдання з фізики.
Експериментальна робота #7(виконати на окремих листках і потім принести).
Дані для роботи: N =100; l=0,1м.
Фіолетовий колір(а1=2мм, а2=2мм),
Червоний колір(а1=8мм, а2=8мм).

10 клас 01.04.2021.

Завдання з фізики: читати $37, вивчити формулу роботи в термодинаміці, вправа 37(1)-усно.

7 клас 01.04.2021.

Завдання з фізики. Контрольна робота #4.(виконати роботу та прислати на особисте повідомлення).

 1. Записати умови плавання тіл.
 2. Визначити тиск води на глибині 70 см.
 3. Визначити висоту стовпа води, який створює тиск 6000 Па.
 4. На кулю, повністю занурену у воду, діє архімедова сила 400Н. Обчислити об’єм кулі.

2021 рік